Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Verhagen Metaalrecycling B.V.

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op rechtsverhoudingen met Verhagen Metaalrecycling B.V., waaronder alle offertes zoals door Verhagen Metaalrecycling B.V. uitgebracht en alle overeenkomsten die Verhagen Metaalrecycling B.V. met haar verkopers en kopers aangaat. Onder “verkoper” wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die materialen aan Verhagen Metaalrecycling B.V. verkoopt en levert, in de ruimste zin des woords en op welke wijze dan ook (het betreft hier (in)koop door Verhagen Metaalrecycling B.V.).
Bij verkoop van metaalafval door Verhagen Metaalrecycling B.V. is Verhagen Metaalrecycling B.V. de verkoper en andere partij de koper.
1.2. Indien deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op een offerte en/of overeenkomst, dan zijn zij ook van toepassing op alle nieuwe of daaruit voortvloeiende offertes en/of overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling, een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.
1.4. Algemene voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Verhagen Metaalrecycling B.V. is ingestemd.
1.5. Verhagen Metaalrecycling B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
1.6. Verhagen Metaalrecycling B.V. is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met verkoper gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.
1.7. Iedere communicatie tussen Verhagen Metaalrecycling B.V. en verkoper kan elektronisch geschieden, tenzij anders overeengekomen.
1.8. Indien hierna wordt geschreven over ons of wij, dan wordt daarmee bedoeld: Verhagen Metaalrecycling B.V.

2. Offerte en Overeenkomst - algemeen
2.1. Alle offertes van Verhagen Metaalrecycling B.V. zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en zijn gebaseerd op de door of namens verkoper aan ons verstrekte informatie en op de op dat moment geldende dagprijs.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand nadat een door verkoper of koper mondeling dan wel schriftelijk verstrekte opdracht schriftelijk door Verhagen Metaalrecycling B.V. is bevestigd. Een overeenkomst is tevens tot stand gekomen indien Verhagen Metaalrecycling B.V. reeds met de uitvoering van de opdracht is begonnen, ook indien die opdracht niet schriftelijk door ons is bevestigd. De overeenkomst kan op elke andere wijze worden bewezen.
2.3. Mondelinge toezeggingen van onze medewerkers of van derden binden ons niet, tenzij deze schriftelijk door ons bevestigd worden of wij reeds met de uitvoering zijn begonnen.
2.4.  In onze offertes en overeenkomsten voorkomende evidente verschrijvingen binden ons niet; wij zijn ter zake steeds tot aanpassing gerechtigd.

3. Overeenkomst inkoop metaal
3.1. De verkoper garandeert dat het aangeboden metaalafval overeenstemt met de opgegeven specificaties, vrij zijn van explosieve en ontvlambare stoffen, chemische verontreinigingen, nucleaire besmetting, radioactief materiaal, asbest en andere stoffen die de volksgezondheid kunnen bedreigen. Het metaalafval moet ook vrij zijn van glas en grond.
3.2. Verhagen Metaalrecycling B.V. mag metaalafval weigeren en of terugsturen, indien de verkoper in strijd heeft gehandeld met artikel 5.1. Zij heeft het recht niet gewenste stoffen of niet-metalen elementen van het metaalafval te verwijderen. Verhagen Metaalrecycling B.V. mag de kosten voor het terugsturen of verwijderen aan de verkoper in rekening brengen.
3.3. Indien het gekochte metaalafval niet gereed staat of indien de chauffeur beoordeelt dat het metaalafval niet vervoerd kan of mag worden dan neemt hij het metaalafval niet mee. Verhagen Metaalrecycling B.V. mag hiervoor kosten aan de verkoper in rekening brengen.
3.4. Verhagen Metaalrecycling B.V. accepteert en betaalt indien het metaalafval  voldoet  aan het acceptatiebeleid,  afgesproken kwaliteitseisen en eisen voortvloeiend uit wet- of regelgeving.
3.5.  Verkoper verleent altijd, voorafgaand aan de levering en of bij derden, medewerking aan keuring van het metaalafval door Verhagen Metaalrecycling B.V. of daartoe aangewezen personen.
3.6. Indien Verhagen Metaalrecycling B.V. het metaalafval niet accepteert zal de verkoper het metaalafval voor eigen rekening terug nemen dan wel – inmiddels verkocht metaalafval - Verhagen Metaalrecycling B.V. vrijwaren tegen kosten, schades en claims van derden (overheids- en/of toezichthoudende instanties) en Verhagen Metaalrecycling B.V schadeloos stellen.
3.7. Verhagen Metaalrecycling B.V. kan niet aan haar prijsopgave worden gehouden indien verkoper  redelijkerwijs kan begrijpen dat de prijsopgave een vergissing is.
3.8. Indien de verkoper zorgt voor vervoer van het metaalafval, gaat het risico over op Verhagen Metaalrecycling B.V. zodra het metaalafval is geleverd, door Verhagen Metaalrecycling is beoordeeld en hiermee akkoord is gegaan.

4. Acceptatievoorwaarden
4.1. De actuele acceptatievoorwaarden zijn beschikbaar via de website van Verhagen Metaalrecycling B.V. en bij Verhagen Metaalrecycling B.V. op te vragen.
4.2. Verhagen Metaalrecycling B.V. is bevoegd van het acceptatiebeleid af te wijken en of dit aan te passen.
4.3. De acceptatievoorwaarden kunnen wijzigen na totstandkoming van de overeenkomst (bijv. gewijzigde milieuvoorschriften). Verhagen Metaalrecycling B.V. heeft het recht de overeenkomst eenzijdig aan te passen conform de nieuwe acceptatievoorwaarden.
4.4. Bij verkoop van koper- kabels of -legering en contante betaling, is legitimatie van verkoper verplicht. Relevante persoons gegevens worden altijd geregistreerd. Bij betaling via de bank is geen legitimatie verplicht.

5. Uitvoering overeenkomst
5.1. Partijen zullen op de wijze als opgenomen in de overeenkomst uitvoering geven aan de overeenkomst, tenzij het acceptatiebeleid na het tot stand komen van de overeenkomst is gewijzigd. 5.2. Verkoper garandeert dat de metalen, die zij verkoopt, geheel in overeenstemming zijn met de opgegeven specificaties, dat de metalen vrij zijn van explosieve en ontvlambare stoffen, van chemische verontreinigingen, nucleaire besmetting en radioactief materiaal, asbest en andere stoffen of materialen die de volksgezondheid op welke wijze dan ook kunnen bedreigen en dat de goederen zijn ontdaan van andere materialen dan metalen, zoals glas en grond.
5.3. Verhagen Metaalrecycling B.V. is te allen tijde gerechtigd om materialen te weigeren dan wel terug te sturen, indien zij van mening is dat verkoper in strijd heeft gehandeld met hetgeen bepaald in het tweede lid van dit artikel dan wel is zij gerechtigd om de materialen te ontdoen van niet gewenste metalen of niet­ metalen elementen. Verhagen Metaalrecycling B.V. is gerechtigd om alle kosten die zij voor het terugsturen dan wel het verwijderen moet maken aan verkoper door te belasten.
5.4. Indien partijen zijn overeengekomen dat Verhagen Metaalrecycling B.V. zorg draagt voor transport van de materialen van verkoper, dan dienen de materialen op het afgesproken tijdstip gereed te staan voor transport.
5.5. Indien de materialen niet gereed staan of indien de chauffeur beoordeelt dat de materialen, als gevolg van een doen of nalaten aan de zijde van verkoper niet vervoerd kunnen worden, dan zal hij de materialen niet meenemen. Verhagen Metaalrecycling B.V. is gerechtigd om alle kosten die zij als gevolg hiervan heeft moeten maken aan verkoper door te belasten.
5.6. Indien Verhagen Metaalrecycling B.V. het vervoer van de materialen verzorgt, dan gaat het risico van de materialen op ons over op het moment dat de materialen het terrein van verkoper verlaten.
5.7. Indien verkoper zorg draagt voor vervoer van de materialen, dan gaat het risico van de materialen over op het moment dat de materialen zich op het terrein van Verhagen Metaalrecycling B.V. bevinden en wij hebben aangegeven hiermee bekend en akkoord te zijn.

6. Lossen van metaalafval
6.1. Het lossen van metaalafval geschiedt door de verkoper. De verkoper is altijd verantwoordelijk voor het lossen van metaalafval.
6.2. Schade tijdens of door het lossen van metaalafval met gebruik van een heftruck of overslagkraan van Verhagen Metaalrecycling B.V. is voor rekening en risico van de verkoper.
6.3. Schade aan een motorvoertuig en of aanhanger, eigendom of in gebruik, van verkoper door vallende lading van de heftruck of overslagkraan is voor rekening en risico van de verkoper.

7. Bruikleen container
7.1. Verhagen Metaalrecycling B.V. plaatst bij de verkoper een of meerdere containers voor het inzamelen van metaalafval.
7.2. Verhagen Metaalrecycling B.V. blijft eigenaar en is gerechtigd om op elk moment over de container(s) te beschikken. Verkoper krijgt de container(s) uitsluitend in bruikleen.
7.3. De verkoper mag de containers uitsluitend gebruiken voor opslag van metaalafval bestemd voor Verhagen Metaalrecycling B.V.
7.4. Beschadiging, verduistering en of diefstal van de container of delen hiervan is voor rekening en risico van de verkoper. Als waardemaatstaf geldt de nieuwwaarde van een container.
7.5. De verkoper is aansprakelijk voor schade (direct en indirect) die Verhagen Metaalrecycling B.V. lijdt door schade aan of van de container.
7.6. De verkoper is verantwoordelijk voor de inhoud van de container. Kosten van reinigen en of verwijderen van gevaarlijke-, milieubelastende-, stoffen zijn voor rekening van de verkoper. Dit geldt ook voor metaalafval dat niet in de acceptatievoorwaarden is omschreven.
7.7. Indien Verhagen Metaalrecycling B.V. de container vervoert gaat het risico over op het moment dat de container het terrein van verkoper verlaat.
7.8. Indien verkoper de container vervoert gaat het risico over op Verhagen Metaalrecycling B.V. zodra de container op het terrein van Verhagen Metaalrecycling B.V. is geplaatst en gekeurd.

8. Leveringstermijn
8.1. De door Verhagen Metaalrecycling B.V. opgegeven datum van levering of uitvoering is indicatief. 8.2. Overschrijding van de leveringstermijn geldt niet als tekortkoming en geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst of vergoeding van geleden schade. De koper vrijwaart Verhagen Metaalrecycling B.V. voor aanspraken van derden.
8.3. Levering vindt plaats door aflevering op de overeengekomen plaats. Na aflevering is het metaalafval voor rekening en risico van de koper.
8.4. Indien het metaalafval niet kan worden geleverd gaat het risico van het metaalafval op de koper. Verhagen Metaalrecycling B.V. zal het metaalafval voor de koper op diens kosten beschikbaar houden.
8.5. Verhagen Metaalrecycling B.V. mag de overeenkomst zonder ingebrekestelling ontbinden indien de koper het metaal niet afneemt binnen twintig werkdagen na de oorspronkelijke leveringsdatum.
8.6. Verhagen Metaalrecycling B.V. heeft recht op vergoeding van opslagkosten en een schadevergoeding ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1.  Verhagen Metaalrecycling B.V. blijft eigenaar van het geleverde metaalafval totdat de koper het volledige factuurbedrag heeft voldaan.
9.2. De koper mag het geleverde metaalafval zolang het eigendom is van Verhagen Metaalrecycling B.V. niet gebruiken, bewerken of verkopen

10. Betaling
10.1. Betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, tenzij anders is overeengekomen, te geschieden in euro’s op een bankrekening van Verhagen Metaalrecycling B.V.
10.2. Verhagen Metaalrecycling B.V. heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
10.3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten als gevolg van de niet-nakoming van betaling komen ten laste van de koper.
10.4. Indien de koper een factuur van Verhagen Metaalrecycling B.V. niet, niet volledig of tijdig voldoet, is de koper zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Verhagen Metaalrecycling B.V. heeft in dit geval recht om rente (wettelijke handelsrente) in rekening te brengen.
10.5. De openstaande vordering is direct opeisbaar indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of beslag op het vermogen van de koper wordt gelegd, de koper overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
10.6. Betaling door Verhagen Metaalrecycling B.V. volgt nadat de verkoper akkoord ging met het aanbod. Betaling geschiedt indien mogelijk binnen tien werkdagen na de factuur datum.
10.7. Verhagen Metaalrecycling B.V. is gerechtigd om vorderingen die Verhagen Metaalrecycling B.V. heeft op verkoper te verrekenen met vorderingen die verkoper op Verhagen Metaalrecycling B.V. heeft.
10.8. Reclamering op de factuur is mogelijk tot vijf werkdagen na factuurdatum.  

11. Aansprakelijkheid
11.1. Verhagen Metaalrecycling B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die verkoper lijdt, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan onze zijde.
11.2. Verkoper staat er voor in dat de materialen ontdaan zijn van de stoffen en materialen als genoemd en bedoeld in artikel 3.2. Indien de door verkoper verkochte materialen deze stoffen en/of materialen wel bevatten, dan is verkoper aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die Verhagen Metaalrecycling B.V. lijdt, waaronder begrepen alle directe en indirecte schade die onze medewerkers, onze afnemers of derden lijden.
11.3. Verkoper is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, die wij, dan wel onze medewerkers, dan wel onze afnemers, dan wel derden lijden doordat verkoper in strijd handelt met een van de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
11.4. De aansprakelijkheid van verkoper kan niet beperkt worden.
11.5. Indien verkoper, op grond van het toepasselijke recht, van deze Algemene Voorwaarden, dan wel op grond van enige overeenkomst aansprakelijk is en wij worden in dat kader door een afnemer en/of een derde aangesproken, dan zal verkoper ons volledig vrijwaren en alle door ons geleden schade vergoeden, waaronder de kosten die wij moeten maken in een juridische procedure.
11.6. Het betreden van ons terrein door verkoper of een door deze ingeschakelde derde geschiedt voor eigen rekening en risico.
11.7. De aansprakelijkheid van Verhagen Metaalrecycling B.V. voor schade van koper is tenslotte in alle resterende gevallen beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag, dat aan de koper in rekening is gebracht voor de geleverde zaken waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Verhagen Metaalrecycling B.V., daaronder mede begrepen onze werknemers alsmede eventuele door ons bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

12. Opschorten/ontbinden overeenkomst
12.1. Indien verkoper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor haar uit enige met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien of Verhagen Metaalrecycling B.V. reden heeft om aan te nemen dat verkoper niet behoorlijk of niet tijdig zal voldoen aan enige verplichting die uit hoofde van deze overeenkomst op verkoper rust, wordt verkoper geacht van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met verkoper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende verklaring, zulks zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, alles onverminderd de ons verder toekomende rechten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.
12.2. Indien wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst geheel of ten dele ontbinden, zullen wij de opdrachtgever een factuur sturen voor de tot op dat moment uitgevoerde werkzaamheden dan wel de geleverde diensten.
12.3. In alle in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen zijn onze vorderingen, welke wij op verkoper hebben en/of aldus verkrijgen, dadelijk, ineens en volledig opeisbaar.

13. Overmacht
13.1. Verhagen Metaalrecycling B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van ons komt.
13.2. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat daardoor voor verkoper een recht op schadevergoeding ontstaat.
13.3. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kunnen wij een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever, zonder dat daarvoor voor opdrachtgever een recht op schadevergoeding ontstaat.

14. Privacy
14.1. Verhagen Metaalrecycling B.V. handelt volgens de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG om te bepalen of sprake is van een datalek.
14.2. Een verantwoordelijke moet een datalek, direct of binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit niet mogelijk is, moet de vertraging worden verklaard.
14.3. Verhagen Metaalrecycling B.V. neemt adequate technische- en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
14.4. Verhagen Metaalrecycling B.V. is verantwoordelijk voor het eigen handelen in het kader van de AVG.

15. Veiligheid
15.1.  Indien verkoper of een door verkoper ingeschakelde derde, het terrein van Verhagen Metaalrecycling B.V. betreedt, dient men zich strikt te houden aan de huisregels.
15.2  De huisregels zijn beschikbaar via de website van Verhagen Metaalrecycling B.V. en staan op waarschuwingsborden/pictogrammen op het terrein.

16. Afwijkingsbevoegdheid
16.1. Verhagen Metaalrecycling B.V. mag, tegen kiloprijs, maximaal 10% afwijken van het afgesproken aantal kilo’s, tenzij anders is overeengekomen.
16.1. Bij inkoop van metaalafval door Verhagen Metaalrecycling B.V., is verkoper toegestaan maximaal 5% af te wijken van het oorspronkelijk aantal kilo’s.

17. Geschillen en toepasselijk recht
17.1. Op alle door deze voorwaarden beheerste offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de uitgebrachte offertes en/of met ons gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Verhagen Metaalrecycling B.V.

Algemene voorwaarden Verhagen Metaalrecycling B.V.

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op rechtsverhoudingen met Verhagen Metaalrecycling B.V., waaronder alle offertes zoals door Verhagen Metaalrecycling B.V. uitgebracht en alle overeenkomsten die Verhagen Metaalrecycling B.V. met haar verkopers en kopers aangaat. Onder “verkoper” wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die materialen aan Verhagen Metaalrecycling B.V. verkoopt en levert, in de ruimste zin des woords en op welke wijze dan ook (het betreft hier (in)koop door Verhagen Metaalrecycling B.V.).
Bij verkoop van metaalafval door Verhagen Metaalrecycling B.V. is Verhagen Metaalrecycling B.V. de verkoper en andere partij de koper.
1.2. Indien deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op een offerte en/of overeenkomst, dan zijn zij ook van toepassing op alle nieuwe of daaruit voortvloeiende offertes en/of overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling, een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.
1.4. Algemene voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Verhagen Metaalrecycling B.V. is ingestemd.
1.5. Verhagen Metaalrecycling B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
1.6. Verhagen Metaalrecycling B.V. is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met verkoper gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.
1.7. Iedere communicatie tussen Verhagen Metaalrecycling B.V. en verkoper kan elektronisch geschieden, tenzij anders overeengekomen.
1.8. Indien hierna wordt geschreven over ons of wij, dan wordt daarmee bedoeld: Verhagen Metaalrecycling B.V.

2. Offerte en Overeenkomst - algemeen
2.1. Alle offertes van Verhagen Metaalrecycling B.V. zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en zijn gebaseerd op de door of namens verkoper aan ons verstrekte informatie en op de op dat moment geldende dagprijs.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand nadat een door verkoper of koper mondeling dan wel schriftelijk verstrekte opdracht schriftelijk door Verhagen Metaalrecycling B.V. is bevestigd. Een overeenkomst is tevens tot stand gekomen indien Verhagen Metaalrecycling B.V. reeds met de uitvoering van de opdracht is begonnen, ook indien die opdracht niet schriftelijk door ons is bevestigd. De overeenkomst kan op elke andere wijze worden bewezen.
2.3. Mondelinge toezeggingen van onze medewerkers of van derden binden ons niet, tenzij deze schriftelijk door ons bevestigd worden of wij reeds met de uitvoering zijn begonnen.
2.4.  In onze offertes en overeenkomsten voorkomende evidente verschrijvingen binden ons niet; wij zijn ter zake steeds tot aanpassing gerechtigd.

3. Overeenkomst inkoop metaal
3.1. De verkoper garandeert dat het aangeboden metaalafval overeenstemt met de opgegeven specificaties, vrij zijn van explosieve en ontvlambare stoffen, chemische verontreinigingen, nucleaire besmetting, radioactief materiaal, asbest en andere stoffen die de volksgezondheid kunnen bedreigen. Het metaalafval moet ook vrij zijn van glas en grond.
3.2. Verhagen Metaalrecycling B.V. mag metaalafval weigeren en of terugsturen, indien de verkoper in strijd heeft gehandeld met artikel 5.1. Zij heeft het recht niet gewenste stoffen of niet-metalen elementen van het metaalafval te verwijderen. Verhagen Metaalrecycling B.V. mag de kosten voor het terugsturen of verwijderen aan de verkoper in rekening brengen.
3.3. Indien het gekochte metaalafval niet gereed staat of indien de chauffeur beoordeelt dat het metaalafval niet vervoerd kan of mag worden dan neemt hij het metaalafval niet mee. Verhagen Metaalrecycling B.V. mag hiervoor kosten aan de verkoper in rekening brengen.
3.4. Verhagen Metaalrecycling B.V. accepteert en betaalt indien het metaalafval  voldoet  aan het acceptatiebeleid,  afgesproken kwaliteitseisen en eisen voortvloeiend uit wet- of regelgeving.
3.5.  Verkoper verleent altijd, voorafgaand aan de levering en of bij derden, medewerking aan keuring van het metaalafval door Verhagen Metaalrecycling B.V. of daartoe aangewezen personen.
3.6. Indien Verhagen Metaalrecycling B.V. het metaalafval niet accepteert zal de verkoper het metaalafval voor eigen rekening terug nemen dan wel – inmiddels verkocht metaalafval - Verhagen Metaalrecycling B.V. vrijwaren tegen kosten, schades en claims van derden (overheids- en/of toezichthoudende instanties) en Verhagen Metaalrecycling B.V schadeloos stellen.
3.7. Verhagen Metaalrecycling B.V. kan niet aan haar prijsopgave worden gehouden indien verkoper  redelijkerwijs kan begrijpen dat de prijsopgave een vergissing is.
3.8. Indien de verkoper zorgt voor vervoer van het metaalafval, gaat het risico over op Verhagen Metaalrecycling B.V. zodra het metaalafval is geleverd, door Verhagen Metaalrecycling is beoordeeld en hiermee akkoord is gegaan.

4. Acceptatievoorwaarden
4.1. De actuele acceptatievoorwaarden zijn beschikbaar via de website van Verhagen Metaalrecycling B.V. en bij Verhagen Metaalrecycling B.V. op te vragen.
4.2. Verhagen Metaalrecycling B.V. is bevoegd van het acceptatiebeleid af te wijken en of dit aan te passen.
4.3. De acceptatievoorwaarden kunnen wijzigen na totstandkoming van de overeenkomst (bijv. gewijzigde milieuvoorschriften). Verhagen Metaalrecycling B.V. heeft het recht de overeenkomst eenzijdig aan te passen conform de nieuwe acceptatievoorwaarden.
4.4. Bij verkoop van koper- kabels of -legering en contante betaling, is legitimatie van verkoper verplicht. Relevante persoons gegevens worden altijd geregistreerd. Bij betaling via de bank is geen legitimatie verplicht.

5. Uitvoering overeenkomst
5.1. Partijen zullen op de wijze als opgenomen in de overeenkomst uitvoering geven aan de overeenkomst, tenzij het acceptatiebeleid na het tot stand komen van de overeenkomst is gewijzigd. 5.2. Verkoper garandeert dat de metalen, die zij verkoopt, geheel in overeenstemming zijn met de opgegeven specificaties, dat de metalen vrij zijn van explosieve en ontvlambare stoffen, van chemische verontreinigingen, nucleaire besmetting en radioactief materiaal, asbest en andere stoffen of materialen die de volksgezondheid op welke wijze dan ook kunnen bedreigen en dat de goederen zijn ontdaan van andere materialen dan metalen, zoals glas en grond.
5.3. Verhagen Metaalrecycling B.V. is te allen tijde gerechtigd om materialen te weigeren dan wel terug te sturen, indien zij van mening is dat verkoper in strijd heeft gehandeld met hetgeen bepaald in het tweede lid van dit artikel dan wel is zij gerechtigd om de materialen te ontdoen van niet gewenste metalen of niet­ metalen elementen. Verhagen Metaalrecycling B.V. is gerechtigd om alle kosten die zij voor het terugsturen dan wel het verwijderen moet maken aan verkoper door te belasten.
5.4. Indien partijen zijn overeengekomen dat Verhagen Metaalrecycling B.V. zorg draagt voor transport van de materialen van verkoper, dan dienen de materialen op het afgesproken tijdstip gereed te staan voor transport.
5.5. Indien de materialen niet gereed staan of indien de chauffeur beoordeelt dat de materialen, als gevolg van een doen of nalaten aan de zijde van verkoper niet vervoerd kunnen worden, dan zal hij de materialen niet meenemen. Verhagen Metaalrecycling B.V. is gerechtigd om alle kosten die zij als gevolg hiervan heeft moeten maken aan verkoper door te belasten.
5.6. Indien Verhagen Metaalrecycling B.V. het vervoer van de materialen verzorgt, dan gaat het risico van de materialen op ons over op het moment dat de materialen het terrein van verkoper verlaten.
5.7. Indien verkoper zorg draagt voor vervoer van de materialen, dan gaat het risico van de materialen over op het moment dat de materialen zich op het terrein van Verhagen Metaalrecycling B.V. bevinden en wij hebben aangegeven hiermee bekend en akkoord te zijn.

6. Lossen van metaalafval
6.1. Het lossen van metaalafval geschiedt door de verkoper. De verkoper is altijd verantwoordelijk voor het lossen van metaalafval.
6.2. Schade tijdens of door het lossen van metaalafval met gebruik van een heftruck of overslagkraan van Verhagen Metaalrecycling B.V. is voor rekening en risico van de verkoper.
6.3. Schade aan een motorvoertuig en of aanhanger, eigendom of in gebruik, van verkoper door vallende lading van de heftruck of overslagkraan is voor rekening en risico van de verkoper.

7. Bruikleen container
7.1. Verhagen Metaalrecycling B.V. plaatst bij de verkoper een of meerdere containers voor het inzamelen van metaalafval.
7.2. Verhagen Metaalrecycling B.V. blijft eigenaar en is gerechtigd om op elk moment over de container(s) te beschikken. Verkoper krijgt de container(s) uitsluitend in bruikleen.
7.3. De verkoper mag de containers uitsluitend gebruiken voor opslag van metaalafval bestemd voor Verhagen Metaalrecycling B.V.
7.4. Beschadiging, verduistering en of diefstal van de container of delen hiervan is voor rekening en risico van de verkoper. Als waardemaatstaf geldt de nieuwwaarde van een container.
7.5. De verkoper is aansprakelijk voor schade (direct en indirect) die Verhagen Metaalrecycling B.V. lijdt door schade aan of van de container.
7.6. De verkoper is verantwoordelijk voor de inhoud van de container. Kosten van reinigen en of verwijderen van gevaarlijke-, milieubelastende-, stoffen zijn voor rekening van de verkoper. Dit geldt ook voor metaalafval dat niet in de acceptatievoorwaarden is omschreven.
7.7. Indien Verhagen Metaalrecycling B.V. de container vervoert gaat het risico over op het moment dat de container het terrein van verkoper verlaat.
7.8. Indien verkoper de container vervoert gaat het risico over op Verhagen Metaalrecycling B.V. zodra de container op het terrein van Verhagen Metaalrecycling B.V. is geplaatst en gekeurd.

8. Leveringstermijn
8.1. De door Verhagen Metaalrecycling B.V. opgegeven datum van levering of uitvoering is indicatief. 8.2. Overschrijding van de leveringstermijn geldt niet als tekortkoming en geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst of vergoeding van geleden schade. De koper vrijwaart Verhagen Metaalrecycling B.V. voor aanspraken van derden.
8.3. Levering vindt plaats door aflevering op de overeengekomen plaats. Na aflevering is het metaalafval voor rekening en risico van de koper.
8.4. Indien het metaalafval niet kan worden geleverd gaat het risico van het metaalafval op de koper. Verhagen Metaalrecycling B.V. zal het metaalafval voor de koper op diens kosten beschikbaar houden.
8.5. Verhagen Metaalrecycling B.V. mag de overeenkomst zonder ingebrekestelling ontbinden indien de koper het metaal niet afneemt binnen twintig werkdagen na de oorspronkelijke leveringsdatum.
8.6. Verhagen Metaalrecycling B.V. heeft recht op vergoeding van opslagkosten en een schadevergoeding ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1.  Verhagen Metaalrecycling B.V. blijft eigenaar van het geleverde metaalafval totdat de koper het volledige factuurbedrag heeft voldaan.
9.2. De koper mag het geleverde metaalafval zolang het eigendom is van Verhagen Metaalrecycling B.V. niet gebruiken, bewerken of verkopen

10. Betaling
10.1. Betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, tenzij anders is overeengekomen, te geschieden in euro’s op een bankrekening van Verhagen Metaalrecycling B.V.
10.2. Verhagen Metaalrecycling B.V. heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
10.3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten als gevolg van de niet-nakoming van betaling komen ten laste van de koper.
10.4. Indien de koper een factuur van Verhagen Metaalrecycling B.V. niet, niet volledig of tijdig voldoet, is de koper zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Verhagen Metaalrecycling B.V. heeft in dit geval recht om rente (wettelijke handelsrente) in rekening te brengen.
10.5. De openstaande vordering is direct opeisbaar indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of beslag op het vermogen van de koper wordt gelegd, de koper overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
10.6. Betaling door Verhagen Metaalrecycling B.V. volgt nadat de verkoper akkoord ging met het aanbod. Betaling geschiedt indien mogelijk binnen tien werkdagen na de factuur datum.
10.7. Verhagen Metaalrecycling B.V. is gerechtigd om vorderingen die Verhagen Metaalrecycling B.V. heeft op verkoper te verrekenen met vorderingen die verkoper op Verhagen Metaalrecycling B.V. heeft.
10.8. Reclamering op de factuur is mogelijk tot vijf werkdagen na factuurdatum.  

11. Aansprakelijkheid
11.1. Verhagen Metaalrecycling B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die verkoper lijdt, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan onze zijde.
11.2. Verkoper staat er voor in dat de materialen ontdaan zijn van de stoffen en materialen als genoemd en bedoeld in artikel 3.2. Indien de door verkoper verkochte materialen deze stoffen en/of materialen wel bevatten, dan is verkoper aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die Verhagen Metaalrecycling B.V. lijdt, waaronder begrepen alle directe en indirecte schade die onze medewerkers, onze afnemers of derden lijden.
11.3. Verkoper is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, die wij, dan wel onze medewerkers, dan wel onze afnemers, dan wel derden lijden doordat verkoper in strijd handelt met een van de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
11.4. De aansprakelijkheid van verkoper kan niet beperkt worden.
11.5. Indien verkoper, op grond van het toepasselijke recht, van deze Algemene Voorwaarden, dan wel op grond van enige overeenkomst aansprakelijk is en wij worden in dat kader door een afnemer en/of een derde aangesproken, dan zal verkoper ons volledig vrijwaren en alle door ons geleden schade vergoeden, waaronder de kosten die wij moeten maken in een juridische procedure.
11.6. Het betreden van ons terrein door verkoper of een door deze ingeschakelde derde geschiedt voor eigen rekening en risico.
11.7. De aansprakelijkheid van Verhagen Metaalrecycling B.V. voor schade van koper is tenslotte in alle resterende gevallen beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag, dat aan de koper in rekening is gebracht voor de geleverde zaken waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Verhagen Metaalrecycling B.V., daaronder mede begrepen onze werknemers alsmede eventuele door ons bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

12. Opschorten/ontbinden overeenkomst
12.1. Indien verkoper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor haar uit enige met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien of Verhagen Metaalrecycling B.V. reden heeft om aan te nemen dat verkoper niet behoorlijk of niet tijdig zal voldoen aan enige verplichting die uit hoofde van deze overeenkomst op verkoper rust, wordt verkoper geacht van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met verkoper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende verklaring, zulks zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, alles onverminderd de ons verder toekomende rechten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.
12.2. Indien wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst geheel of ten dele ontbinden, zullen wij de opdrachtgever een factuur sturen voor de tot op dat moment uitgevoerde werkzaamheden dan wel de geleverde diensten.
12.3. In alle in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen zijn onze vorderingen, welke wij op verkoper hebben en/of aldus verkrijgen, dadelijk, ineens en volledig opeisbaar.

13. Overmacht
13.1. Verhagen Metaalrecycling B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van ons komt.
13.2. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat daardoor voor verkoper een recht op schadevergoeding ontstaat.
13.3. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kunnen wij een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever, zonder dat daarvoor voor opdrachtgever een recht op schadevergoeding ontstaat.

14. Privacy
14.1. Verhagen Metaalrecycling B.V. handelt volgens de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG om te bepalen of sprake is van een datalek.
14.2. Een verantwoordelijke moet een datalek, direct of binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit niet mogelijk is, moet de vertraging worden verklaard.
14.3. Verhagen Metaalrecycling B.V. neemt adequate technische- en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
14.4. Verhagen Metaalrecycling B.V. is verantwoordelijk voor het eigen handelen in het kader van de AVG.

15. Veiligheid
15.1.  Indien verkoper of een door verkoper ingeschakelde derde, het terrein van Verhagen Metaalrecycling B.V. betreedt, dient men zich strikt te houden aan de huisregels.
15.2  De huisregels zijn beschikbaar via de website van Verhagen Metaalrecycling B.V. en staan op waarschuwingsborden/pictogrammen op het terrein.

16. Afwijkingsbevoegdheid
16.1. Verhagen Metaalrecycling B.V. mag, tegen kiloprijs, maximaal 10% afwijken van het afgesproken aantal kilo’s, tenzij anders is overeengekomen.
16.1. Bij inkoop van metaalafval door Verhagen Metaalrecycling B.V., is verkoper toegestaan maximaal 5% af te wijken van het oorspronkelijk aantal kilo’s.

17. Geschillen en toepasselijk recht
17.1. Op alle door deze voorwaarden beheerste offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de uitgebrachte offertes en/of met ons gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Verhagen Metaalrecycling B.V.

Algemene voorwaarden Verhagen Metaalrecycling B.V.

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op rechtsverhoudingen met Verhagen Metaalrecycling B.V., waaronder alle offertes zoals door Verhagen Metaalrecycling B.V. uitgebracht en alle overeenkomsten die Verhagen Metaalrecycling B.V. met haar verkopers en kopers aangaat. Onder “verkoper” wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die materialen aan Verhagen Metaalrecycling B.V. verkoopt en levert, in de ruimste zin des woords en op welke wijze dan ook (het betreft hier (in)koop door Verhagen Metaalrecycling B.V.).
Bij verkoop van metaalafval door Verhagen Metaalrecycling B.V. is Verhagen Metaalrecycling B.V. de verkoper en andere partij de koper.
1.2. Indien deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op een offerte en/of overeenkomst, dan zijn zij ook van toepassing op alle nieuwe of daaruit voortvloeiende offertes en/of overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling, een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.
1.4. Algemene voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Verhagen Metaalrecycling B.V. is ingestemd.
1.5. Verhagen Metaalrecycling B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
1.6. Verhagen Metaalrecycling B.V. is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met verkoper gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.
1.7. Iedere communicatie tussen Verhagen Metaalrecycling B.V. en verkoper kan elektronisch geschieden, tenzij anders overeengekomen.
1.8. Indien hierna wordt geschreven over ons of wij, dan wordt daarmee bedoeld: Verhagen Metaalrecycling B.V.

2. Offerte en Overeenkomst - algemeen
2.1. Alle offertes van Verhagen Metaalrecycling B.V. zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en zijn gebaseerd op de door of namens verkoper aan ons verstrekte informatie en op de op dat moment geldende dagprijs.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand nadat een door verkoper of koper mondeling dan wel schriftelijk verstrekte opdracht schriftelijk door Verhagen Metaalrecycling B.V. is bevestigd. Een overeenkomst is tevens tot stand gekomen indien Verhagen Metaalrecycling B.V. reeds met de uitvoering van de opdracht is begonnen, ook indien die opdracht niet schriftelijk door ons is bevestigd. De overeenkomst kan op elke andere wijze worden bewezen.
2.3. Mondelinge toezeggingen van onze medewerkers of van derden binden ons niet, tenzij deze schriftelijk door ons bevestigd worden of wij reeds met de uitvoering zijn begonnen.
2.4.  In onze offertes en overeenkomsten voorkomende evidente verschrijvingen binden ons niet; wij zijn ter zake steeds tot aanpassing gerechtigd.

3. Overeenkomst inkoop metaal
3.1. De verkoper garandeert dat het aangeboden metaalafval overeenstemt met de opgegeven specificaties, vrij zijn van explosieve en ontvlambare stoffen, chemische verontreinigingen, nucleaire besmetting, radioactief materiaal, asbest en andere stoffen die de volksgezondheid kunnen bedreigen. Het metaalafval moet ook vrij zijn van glas en grond.
3.2. Verhagen Metaalrecycling B.V. mag metaalafval weigeren en of terugsturen, indien de verkoper in strijd heeft gehandeld met artikel 5.1. Zij heeft het recht niet gewenste stoffen of niet-metalen elementen van het metaalafval te verwijderen. Verhagen Metaalrecycling B.V. mag de kosten voor het terugsturen of verwijderen aan de verkoper in rekening brengen.
3.3. Indien het gekochte metaalafval niet gereed staat of indien de chauffeur beoordeelt dat het metaalafval niet vervoerd kan of mag worden dan neemt hij het metaalafval niet mee. Verhagen Metaalrecycling B.V. mag hiervoor kosten aan de verkoper in rekening brengen.
3.4. Verhagen Metaalrecycling B.V. accepteert en betaalt indien het metaalafval  voldoet  aan het acceptatiebeleid,  afgesproken kwaliteitseisen en eisen voortvloeiend uit wet- of regelgeving.
3.5.  Verkoper verleent altijd, voorafgaand aan de levering en of bij derden, medewerking aan keuring van het metaalafval door Verhagen Metaalrecycling B.V. of daartoe aangewezen personen.
3.6. Indien Verhagen Metaalrecycling B.V. het metaalafval niet accepteert zal de verkoper het metaalafval voor eigen rekening terug nemen dan wel – inmiddels verkocht metaalafval - Verhagen Metaalrecycling B.V. vrijwaren tegen kosten, schades en claims van derden (overheids- en/of toezichthoudende instanties) en Verhagen Metaalrecycling B.V schadeloos stellen.
3.7. Verhagen Metaalrecycling B.V. kan niet aan haar prijsopgave worden gehouden indien verkoper  redelijkerwijs kan begrijpen dat de prijsopgave een vergissing is.
3.8. Indien de verkoper zorgt voor vervoer van het metaalafval, gaat het risico over op Verhagen Metaalrecycling B.V. zodra het metaalafval is geleverd, door Verhagen Metaalrecycling is beoordeeld en hiermee akkoord is gegaan.

4. Acceptatievoorwaarden
4.1. De actuele acceptatievoorwaarden zijn beschikbaar via de website van Verhagen Metaalrecycling B.V. en bij Verhagen Metaalrecycling B.V. op te vragen.
4.2. Verhagen Metaalrecycling B.V. is bevoegd van het acceptatiebeleid af te wijken en of dit aan te passen.
4.3. De acceptatievoorwaarden kunnen wijzigen na totstandkoming van de overeenkomst (bijv. gewijzigde milieuvoorschriften). Verhagen Metaalrecycling B.V. heeft het recht de overeenkomst eenzijdig aan te passen conform de nieuwe acceptatievoorwaarden.
4.4. Bij verkoop van koper- kabels of -legering en contante betaling, is legitimatie van verkoper verplicht. Relevante persoons gegevens worden altijd geregistreerd. Bij betaling via de bank is geen legitimatie verplicht.

5. Uitvoering overeenkomst
5.1. Partijen zullen op de wijze als opgenomen in de overeenkomst uitvoering geven aan de overeenkomst, tenzij het acceptatiebeleid na het tot stand komen van de overeenkomst is gewijzigd. 5.2. Verkoper garandeert dat de metalen, die zij verkoopt, geheel in overeenstemming zijn met de opgegeven specificaties, dat de metalen vrij zijn van explosieve en ontvlambare stoffen, van chemische verontreinigingen, nucleaire besmetting en radioactief materiaal, asbest en andere stoffen of materialen die de volksgezondheid op welke wijze dan ook kunnen bedreigen en dat de goederen zijn ontdaan van andere materialen dan metalen, zoals glas en grond.
5.3. Verhagen Metaalrecycling B.V. is te allen tijde gerechtigd om materialen te weigeren dan wel terug te sturen, indien zij van mening is dat verkoper in strijd heeft gehandeld met hetgeen bepaald in het tweede lid van dit artikel dan wel is zij gerechtigd om de materialen te ontdoen van niet gewenste metalen of niet­ metalen elementen. Verhagen Metaalrecycling B.V. is gerechtigd om alle kosten die zij voor het terugsturen dan wel het verwijderen moet maken aan verkoper door te belasten.
5.4. Indien partijen zijn overeengekomen dat Verhagen Metaalrecycling B.V. zorg draagt voor transport van de materialen van verkoper, dan dienen de materialen op het afgesproken tijdstip gereed te staan voor transport.
5.5. Indien de materialen niet gereed staan of indien de chauffeur beoordeelt dat de materialen, als gevolg van een doen of nalaten aan de zijde van verkoper niet vervoerd kunnen worden, dan zal hij de materialen niet meenemen. Verhagen Metaalrecycling B.V. is gerechtigd om alle kosten die zij als gevolg hiervan heeft moeten maken aan verkoper door te belasten.
5.6. Indien Verhagen Metaalrecycling B.V. het vervoer van de materialen verzorgt, dan gaat het risico van de materialen op ons over op het moment dat de materialen het terrein van verkoper verlaten.
5.7. Indien verkoper zorg draagt voor vervoer van de materialen, dan gaat het risico van de materialen over op het moment dat de materialen zich op het terrein van Verhagen Metaalrecycling B.V. bevinden en wij hebben aangegeven hiermee bekend en akkoord te zijn.

6. Lossen van metaalafval
6.1. Het lossen van metaalafval geschiedt door de verkoper. De verkoper is altijd verantwoordelijk voor het lossen van metaalafval.
6.2. Schade tijdens of door het lossen van metaalafval met gebruik van een heftruck of overslagkraan van Verhagen Metaalrecycling B.V. is voor rekening en risico van de verkoper.
6.3. Schade aan een motorvoertuig en of aanhanger, eigendom of in gebruik, van verkoper door vallende lading van de heftruck of overslagkraan is voor rekening en risico van de verkoper.

7. Bruikleen container
7.1. Verhagen Metaalrecycling B.V. plaatst bij de verkoper een of meerdere containers voor het inzamelen van metaalafval.
7.2. Verhagen Metaalrecycling B.V. blijft eigenaar en is gerechtigd om op elk moment over de container(s) te beschikken. Verkoper krijgt de container(s) uitsluitend in bruikleen.
7.3. De verkoper mag de containers uitsluitend gebruiken voor opslag van metaalafval bestemd voor Verhagen Metaalrecycling B.V.
7.4. Beschadiging, verduistering en of diefstal van de container of delen hiervan is voor rekening en risico van de verkoper. Als waardemaatstaf geldt de nieuwwaarde van een container.
7.5. De verkoper is aansprakelijk voor schade (direct en indirect) die Verhagen Metaalrecycling B.V. lijdt door schade aan of van de container.
7.6. De verkoper is verantwoordelijk voor de inhoud van de container. Kosten van reinigen en of verwijderen van gevaarlijke-, milieubelastende-, stoffen zijn voor rekening van de verkoper. Dit geldt ook voor metaalafval dat niet in de acceptatievoorwaarden is omschreven.
7.7. Indien Verhagen Metaalrecycling B.V. de container vervoert gaat het risico over op het moment dat de container het terrein van verkoper verlaat.
7.8. Indien verkoper de container vervoert gaat het risico over op Verhagen Metaalrecycling B.V. zodra de container op het terrein van Verhagen Metaalrecycling B.V. is geplaatst en gekeurd.

8. Leveringstermijn
8.1. De door Verhagen Metaalrecycling B.V. opgegeven datum van levering of uitvoering is indicatief. 8.2. Overschrijding van de leveringstermijn geldt niet als tekortkoming en geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst of vergoeding van geleden schade. De koper vrijwaart Verhagen Metaalrecycling B.V. voor aanspraken van derden.
8.3. Levering vindt plaats door aflevering op de overeengekomen plaats. Na aflevering is het metaalafval voor rekening en risico van de koper.
8.4. Indien het metaalafval niet kan worden geleverd gaat het risico van het metaalafval op de koper. Verhagen Metaalrecycling B.V. zal het metaalafval voor de koper op diens kosten beschikbaar houden.
8.5. Verhagen Metaalrecycling B.V. mag de overeenkomst zonder ingebrekestelling ontbinden indien de koper het metaal niet afneemt binnen twintig werkdagen na de oorspronkelijke leveringsdatum.
8.6. Verhagen Metaalrecycling B.V. heeft recht op vergoeding van opslagkosten en een schadevergoeding ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1.  Verhagen Metaalrecycling B.V. blijft eigenaar van het geleverde metaalafval totdat de koper het volledige factuurbedrag heeft voldaan.
9.2. De koper mag het geleverde metaalafval zolang het eigendom is van Verhagen Metaalrecycling B.V. niet gebruiken, bewerken of verkopen

10. Betaling
10.1. Betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, tenzij anders is overeengekomen, te geschieden in euro’s op een bankrekening van Verhagen Metaalrecycling B.V.
10.2. Verhagen Metaalrecycling B.V. heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
10.3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten als gevolg van de niet-nakoming van betaling komen ten laste van de koper.
10.4. Indien de koper een factuur van Verhagen Metaalrecycling B.V. niet, niet volledig of tijdig voldoet, is de koper zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Verhagen Metaalrecycling B.V. heeft in dit geval recht om rente (wettelijke handelsrente) in rekening te brengen.
10.5. De openstaande vordering is direct opeisbaar indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of beslag op het vermogen van de koper wordt gelegd, de koper overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
10.6. Betaling door Verhagen Metaalrecycling B.V. volgt nadat de verkoper akkoord ging met het aanbod. Betaling geschiedt indien mogelijk binnen tien werkdagen na de factuur datum.
10.7. Verhagen Metaalrecycling B.V. is gerechtigd om vorderingen die Verhagen Metaalrecycling B.V. heeft op verkoper te verrekenen met vorderingen die verkoper op Verhagen Metaalrecycling B.V. heeft.
10.8. Reclamering op de factuur is mogelijk tot vijf werkdagen na factuurdatum.  

11. Aansprakelijkheid
11.1. Verhagen Metaalrecycling B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die verkoper lijdt, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan onze zijde.
11.2. Verkoper staat er voor in dat de materialen ontdaan zijn van de stoffen en materialen als genoemd en bedoeld in artikel 3.2. Indien de door verkoper verkochte materialen deze stoffen en/of materialen wel bevatten, dan is verkoper aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die Verhagen Metaalrecycling B.V. lijdt, waaronder begrepen alle directe en indirecte schade die onze medewerkers, onze afnemers of derden lijden.
11.3. Verkoper is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, die wij, dan wel onze medewerkers, dan wel onze afnemers, dan wel derden lijden doordat verkoper in strijd handelt met een van de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
11.4. De aansprakelijkheid van verkoper kan niet beperkt worden.
11.5. Indien verkoper, op grond van het toepasselijke recht, van deze Algemene Voorwaarden, dan wel op grond van enige overeenkomst aansprakelijk is en wij worden in dat kader door een afnemer en/of een derde aangesproken, dan zal verkoper ons volledig vrijwaren en alle door ons geleden schade vergoeden, waaronder de kosten die wij moeten maken in een juridische procedure.
11.6. Het betreden van ons terrein door verkoper of een door deze ingeschakelde derde geschiedt voor eigen rekening en risico.
11.7. De aansprakelijkheid van Verhagen Metaalrecycling B.V. voor schade van koper is tenslotte in alle resterende gevallen beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag, dat aan de koper in rekening is gebracht voor de geleverde zaken waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Verhagen Metaalrecycling B.V., daaronder mede begrepen onze werknemers alsmede eventuele door ons bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

12. Opschorten/ontbinden overeenkomst
12.1. Indien verkoper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor haar uit enige met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien of Verhagen Metaalrecycling B.V. reden heeft om aan te nemen dat verkoper niet behoorlijk of niet tijdig zal voldoen aan enige verplichting die uit hoofde van deze overeenkomst op verkoper rust, wordt verkoper geacht van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met verkoper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende verklaring, zulks zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, alles onverminderd de ons verder toekomende rechten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.
12.2. Indien wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst geheel of ten dele ontbinden, zullen wij de opdrachtgever een factuur sturen voor de tot op dat moment uitgevoerde werkzaamheden dan wel de geleverde diensten.
12.3. In alle in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen zijn onze vorderingen, welke wij op verkoper hebben en/of aldus verkrijgen, dadelijk, ineens en volledig opeisbaar.

13. Overmacht
13.1. Verhagen Metaalrecycling B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van ons komt.
13.2. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat daardoor voor verkoper een recht op schadevergoeding ontstaat.
13.3. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kunnen wij een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever, zonder dat daarvoor voor opdrachtgever een recht op schadevergoeding ontstaat.

14. Privacy
14.1. Verhagen Metaalrecycling B.V. handelt volgens de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG om te bepalen of sprake is van een datalek.
14.2. Een verantwoordelijke moet een datalek, direct of binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit niet mogelijk is, moet de vertraging worden verklaard.
14.3. Verhagen Metaalrecycling B.V. neemt adequate technische- en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
14.4. Verhagen Metaalrecycling B.V. is verantwoordelijk voor het eigen handelen in het kader van de AVG.

Verhagen Metaal Recycling logo
Verhagen Metaal Recycling
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Direct contact

Verhagen Metaal Recycling logo
Verhagen Metaal Recycling

Copyright © 2024 Verhagen Metaal Recycling | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM